ร้อยตำรวจเอกวีระ พีระพลพันธ์ (งานที่ 2)

ร้อยตำรวจเอกวีระ    พีระพลพันธ์  ปริญญาโท  คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(รป.ม.)         ชั้นปี่ที่ 1 มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์

……………………………………………………………………………………………………………………………….

    งานชื้นที่ 2 ปัญหาเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากโควิด เติ้งเสี่ยวผิงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยอย่างไร

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกินระยะเวลายาวนาน 2 – 3 ปี เป็นอย่างน้อยนับจากนี้ ทำให้สภาวะทางเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบเนื่องจากที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการลงทุนของนักลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและการเดินทางเข้ามาของท่องเที่ยวจากต่างประเทศ จากสถานการณ์โรคระบาดโรงงานปิดตัวลงและไม่มีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวทำให้เกิดปัญหาการเลิกจ้าง  การว่างงาน   การเลิกกิจการ ทำให้กระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่

          การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด จะต้องคิดนอกกรอบและลดการพึ่งพาการลงทุนจากนักลงทุนข้ามชาติและธุรกิจต่างๆจากต่างชาติ โดยหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พึ่งพาแรงงานในประเทศ สร้างตลาดในประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้โดยเร็วที่สุด ดังนี้

          1.ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน และการปลูกพืชเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวคิด “การมุ่งมั่นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากกว่าการยึดติดทฤษฎีหรือตำรา”โดยมีรัฐคอยสนับสนุนในเรื่องการลงทุนพื้นที่ฐานและระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้กับประชาชน และรัฐเป็นผู้จัดหาตลาดเพื่อกระจายผลผลิตให้กับประชาชนหลังจากได้ผลผลิตแล้ว ให้กระจายไปทุกอำเภอ จังหวัด แลระดับประเทศ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบภายในประเทศ

          2.สนับสนุน ธุรกิจขนาดย่อม ควบคุมดูแลไม่ให้มีการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนให้ถึงธุรกิจทุกระดับทั้งธุรกิจขนาดย่อง  ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และสนับสนุนการลงทุนกลุ่ม Stare Up ในกิจการใหม่ๆ  ของคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดธุรกิจระบบใหม่ๆเกิดขึ้น ตามแนวคิด “ไม่วาแมวขาวหรือแมวดำ ขอเพียงจับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวที่ดี”

          3.กระจายอำนาจ ทรัพยากรและ ความรู้สู่ระดับท้องถิ่นให้ทั่วถึงเพื่อให้ชุมนุมขนาดเล็กพึ่งพาตนเองและแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเพื่อให้เกิดการจ้างงานกระจายรายได้ไปในท้องถิ่น และสนับสนุนให้จังหวัดที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันแลกเปลี่ยนค้าขายกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *